Vị vua nào được nhắc đến qua hai câu thơ sau đây?

“Vua nào từ thủa ấu thơ
Cờ lau tập trận đợi giờ khởi binh”

?

Show the correct answer